Онлајн фотографски услуги со попуст

Услови на користење

Интерактивната услуга која ја дава ФОТО 5 со седиште во Скопје (понатаму во текстот www.efoto.mk) преку веб страницата www.efoto.mk која е во негова сопственост се состои од управување со содржината, спроведување на финансиски трансакции, организација и посредување во продажба како и давање услуги преку интернет.

Со користењето на интернет страницата www.efoto.mk се смета дека сте во целост запознати со наведените Услови на користење/Услови на продажба/Изјава за доверливост на податоците. Доколку не ги прифакате и не се согласувате со истите, Ве молиме да не ја користите оваа интернет страница.

Услови на користење се однесуваат на користење на интернет страницата www.efoto.mk од страна накорисникот.  Секое понатамошно користење на оваа интернет страница после запознавањето со Условите на користење, се смета дека корисниците се согласни со овде изнесените услови и правила т.е прифаќаат користење на оваа интернет страница согласно со истите.

Корисникот е одговорен за заштита на лозинката која се креира при користењето на услугите кои ги пружа www.efoto.mk. Исто така, крајниот корисник е запознаен и согласен со фактот дека при користење на интернет мрежата понекогаш може да дојде до технички проблем при функционирањето на истата, а со тоа и до прекинување на услугата. Такви и слични ситуации се надвор од можност за контрола од страна на www.efoto.mk , па поради тоа www.efoto.mk не може да биде одговорна за било каков губиток на податоци или други настанати проблеми за време на користењето на услугите на www.efoto.mk

Корисникот се согласува со тоа дека пристапот до www.efoto.mk понекогаш може да биде во прекин, привремено недостапен или исклучен поради рутинско одржување на страницата или од други причини за кои не е одговорна www.efoto.mk Корисникот или краен корисник е секоја личност што на било кој начин како непосредно така и посредно користи или користела услуги на www.efoto.mk

 

www.efoto.mk го задржува правото во било кој момент да измени или укине било кој дел од работењето, вклучувајќи го, и без ограничување, времето на достапност, содржината, како и опремата потребна за пристап или котистење на интернет страницата. Исто така, www.efoto.mk може да престане да ги праќа информациите или дел од информациите, може да го промени или укине било кој начин на пренос на податоци, можеда ја промени брзината на пренос на податоци, како и било кои други карактеристики.

www.efoto.mk го задржува правото во секој момент, и без претходно да даде известување, доколку смета дека е потребно, да укине или измени било кој од овде наведените Услови на користење на интернет страницата и/или изјавата за доверливост на податоците.

Предметните измени можат меѓу другото да вклучуваат и воведување на дополнителен надоместок или наплата, со тоа што ги советуваме корисниците периодично повторно детално да ги прочитаат информациите соджани во Условите на користење и Изјавата за доерливост на податоците, така што ќе бидат информирани за евентуалните промени.

 

Во случај да дојде до промена на Условите на користење и/или Изјавата за доверливост на податоците, а корисникот продолжи да ги користи услугите на нашата интернет страница, ќе се смета дека ги прифаќаат Условите на користење и Изјавата за доверливост на податоците во изменет облик. Секоја евентуална измена или бришење на Условите на користење стапува на сила веднаш по објавувањето на интернет страницата www.efoto.mk. Секое користење, освен запознавање со изменетите услови од страна на крајниоткорисник после било каква промена, ке се смета за прифаќање на истите.

Обрска и должност на корисникот на интрнет страницата  www.efoto.mk  се исклучиво во склад со законите и прописите на Република Македонија како и со општите, морални и етички начела.

Корисникот е исклучиво одговорен за набавување и одржување на својата компјутерска опрема, вклучувајќи го целосниот хардвер и софтвер кој го поседува и користи, како и друга опрема потребна за пристап и користење на интернет страницата www.efoto.mk, исто така и самостојно  ги сноси сите трошкови поврзано со тоа. www.efoto.mk исклучува одговорност за било какви оштетувања на опремата и други нешта во сопственост на крајниот корисник кои евентуално можат да настанат како последица на користење на интернет страницата  www.efoto.mk.

Со користење на интернет страницата www.efoto.mk  од страна на корисникот, се смета дека истиот е согласен дека целата комуникација и интеракција која се одвива преку интернет страницата www.efoto.mk  www.efoto.mk  мора да биде во согласност со овие Услови на користење. Корисниците не смеат преку оваа интернет страница да објавуваат, пренесуваат или на било кој начин ги направат достапни материјалите со чија содржина на било кој начин се кршат правата на другите, на пример, содржина која е навредлива, клевети, која ја нарушува или загрозува приватноста итн..., како ни материјали со незаконска содржина и форма. www.efoto.mk  го здржува дискреционото право сама да одлучи дали настанала повреда на правото од страна на корисникот.

Корисникот не смее без претходно присмено одобрение од www.efoto.mk  да објавува било каква содржина содржана во оглас, реклама или понуда на било чии производи и услуги, како ни верски, политички и некомерцијални рекламирања, а посебно не смее да обврзува други корисници www.efoto.mk да санат корисници на друга услуга која е директна или индиректна конкуренција на www.efoto.mk .

www.efoto.mk  го здржува дискреционото право самостојно да оцени дали дошло до повреда на правото од страна накорисникот.

Сите материјали кои се наогаат на интернет страницата www.efoto.mk се во сопственост на www.efoto.mk  и како такви се заштитени со законот, или се користат во согласност со одобрението на носителот на авторските права и печат и/или дизајн, како и согласно со другите потребни одобрувања. www.efoto.mk е исто така носител на авторските права на целосната идејна содржина на интернет страницата www.efoto.mk неопходна за правилно и непречено функционирање на проектот.

 

Забранета е било каква дистрибуција, копирање, пренос, поврзување, објавување или на било кој начин изменување на оваа интернет страница без писмено одобрување од www.efoto.mk Секое кршење на споменатата забрана може да има последица на повреда на авторското право, право на печат, или какво било друго право па според тоа може да призлезе несакана активност како што е покренување судска постапка а особено може да доведе до казнен прогон.

Корисникот не смее да изменува, објавува, пренесува, учествува во пренос или продажба, прави копии, или на било кој друг начин користи било каква содржина на интернет страницата www.efoto.mk, во целост или делумно. Исто така не е дозволено копирање, редистрибуција, повторен пренос, издавање или комерцијално искористување на преземаниот материја.

Корисникот може од интернет страницата www.efoto.mk да превземе, препише или уредува материјали заштитени со авторски права само за своја лична употреба.

Корисникот категорично се обврзува дека нема на интернет страницата www.efoto.mk да поставува, објавува, или на било кој друг начин прави достапен било каков материјал кој подлежи на авторски права, печат, или друго право, без категорично одобрение од носителот на барањата, кој е како таков единствено одговорен за евентуалната штета настаната со кршење на овие обврски. Дали некој од материјалите на интернет страницата се заштитени со некои од правата, корисникот мора сам да се информира па со тоа  www.efoto.mk нема обврска да објавува такви информации.

Со поставување материјали од страна накорисникот со било каква содржина на било кој дел од интернет страницата www.efoto.mk, корисникот гарантира дека носителот на правата над тие материјали на www.efoto.mk  и има дадено правосилно, бесплатно, објавување, прегледување, уредување или репродукција на истиот материјал само за нивна лична употреба.

Корисникот се согласува дека користењето на интернет страницата www.efoto.mk е исклучиво на своја одговорност. ФОТО 5, како ни друго трето лице поврзано со истата, не гарантира дека употребата на оваа интернет страница www.efoto.mk  нема да биде прекината, или дека ќе биде без потешкотии во работењето. Исто така ФОТО 5 не е одговорен за последиците кои можат да настанат со користењето на оваа интернет страница, како ни за точноста, сигурноста или содржината на било која информација, услуга или роба дааадена преку оваа интернет страница.

Изјавата за одговорност се однесува на сите евентуално настанати штети или повреди предизвикани од било која грешка, бришење, прекин, компјутерски вирус, квар, доцнење во работата или преносот, прекин во комуникацијата, кражба, раскинување на договорот, уништување или неовластен пристап, промена или злоупотреба на записите, несоодветно однесување, невнимание, или било каква друга акција. Корисникот е согласен дека www.efoto.mk  не е одговорна за несоодветно или противзаконито однесување на другите корисници или трети лица така што ризикот од евентуална штета е на одговорност на корисникот.

www.efoto.mk  не е во никој случај одговорна за било каква штета која може да настане како последица на користење, неможноста за користење или поради делумното користење на www.efoto.mk .

www.efoto.mk  не е одговорна за било каква содржина која секој корисник, претплатник, или неовластен корисник може да ја постави на интернет страницата www.efoto.mk. Било каква содржина која не е во согласност со Условите на користење во секој момент може да биде отстранета или променета без посебна најава или образложение.

www.efoto.mk може во секој момент да врши контрола на содржината на интернет страницата www.efoto.mk, шпсебно на интерактивниот дел, а се со цел да се осигура дека се почитуваат како Условите на користење така и почитување на позитивните прописи на Република Македонија.  Соодветно на тоа www.efoto.mk го задржува правото  за отстранување на било кој материјал за кој спрема својата дискрециска оцена утврди дека не е во согласност со овде поставените услови, како и да ја укине лозинката или корисничкиот пристап на корисникот.

Корисникот е согласен дека сите интерактивни опции, а посебно комуникацијата преку приватни пораки, разговор, форум или друг начин на праќање на поракиили меѓусебно комуницирање се од јавен карактер и немат статус на доверливи информации па од тоа www.efoto.mk може да ја прегледува содржината на комуникацијата на корисниците без нивно знаење и посебно одобрение. Бидејќи www.efoto.mk  гарантирано не ја контролира или авторизира содржината на пораките или информациите кои можат да се најдат на интернет страницата www.efoto.mk, не е одговорна за акциите кои ги превзема корисникот во било кој дел од интернет страницата www.efoto.mk, така и за содржината која корисникот може да ја постави на истата.

Со објавување на коментари, пораки или другите информации на интернет страницата www.efoto.mk, се смета дека корисникот дава согласност  www.efoto.mk да ги користи тие коментари, пораки или информации со цел на рекламирање, огласување, истражување на пазарот, или било која друга правно дозволена намена.

Корисникот категорично изјавува дека нема да ја смета за одговорна www.efoto.mk, нејзините подружници, одговорни личности, вработени и агенти за евентуални дополнителни штети и трошоци, вклучувајќи ги и трошоците за правно застапување, кои би можеле да настанат со користење на интернет страницата www.efoto.mk од страна на корисникот.

www.efoto.mk може во секое време да го раскине работниот однос со било кој свој корисник да му ја укине корисничката сметка и лозинка. Во тој случај не престануваат да важат Условите кои се однесуваат на одговорност и обврска на корисникот. www.efoto.mk не гарантира за точност, целосност или корисност на било која содржина на интернет страницата  www.efoto.mk поставена од страна на корисникот, трета личност или неовластени корисници.

www.efoto.mk не е одговорна за било каков губиток или штета настаната од причина што корисникот се “потпрел” на информации добиениод интернет страницата www.efoto.mk.

www.efoto.mk во секоја смисла категорично се оградува од содржината на материјалите на интернет страниците на други лица, а до кои може да се пристапи преку www.efoto.mk. Во случај корисникот да пристапи до интернет страниците на други лица, тоа го прави исклучиво на сопствена одговорност што подразбира секакво исклучување на одговорност на www.efoto.mk

Во случај некоја од наведените ставки во Условите на користење да се поништи, тоа нема да влијае врз валидноста на било која друга одредба од овие Услови т.е преостанатите делови на овие Услови ќе останат на сила, а поништената одредба ќе се замени со нова одредба која по смисла и правно најмногу одговара на истата. Доколку било која страна не го искористи своето право од овие Услови на користење, тоа нема да се смета одрекување или губиток на тие права, како ни било кои други овде наведени права.

Забрането е користењена интернет страницата www.efoto.mk  на личности помлади од 14 години.

За сите правни спорови кои можат да настанат поврзано за користење на интернет страницата www.efoto.mk  надлежен е судот во Скопје.

Со регистрирање/отварање корисничка сметка на интернет страницата www.efoto.mk  се смета дека корисникот овие Услови на користење ги прочитал во целост…